Manhattan Deli Apologizes to Forest Whitaker; We’re Not Racist

forest-whitaker

forest-whitaker