President Obama Calls Mitt’s Tax Policy “Romney Hood”

obama-romney